2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. It is authored by Paul the Apostle and Timothy (2 Corinthians 1:1) in Macedonia in 55–56 CE. 3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Dios ng buong kaaliwan; 4 Na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating maaliw ang nangasa anomang kapighatian, sa pamamagitan ng pagaliw na inialiw din sa atin ng Dios. 2 Mga Taga-Corinto 1:9 - Oo, kami'y nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan, upang huwag kaming magkatiwala sa amin ding sarili, kundi sa Dios na bumubuhay na maguli ng mga patay: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Sapagka't kung kayo'y palulumbayin ko, sino nga ang sa akin ay magpapagalak, kundi yaong pinalulumbay ko? Text. Cali Archi. 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Public domain. 2 Sapagka't kung kayo'y palulumbayin ko, sino nga ang sa akin ay magpapagalak, … English-Tagalog Bible. 2 Corinthians 1 New King James Version (NKJV) Greeting. 3 Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort; 4 Who comforteth us in all … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) [1] Twice in this chapter (verses 1 and 16) this sentence occurs: 'Therefore, we do not lose heart'. 9 But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him. Read 2 Corinthians 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. BibleDatabase Read 1 Corinthians 2 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. BIBLE Tagalog Verses. Suriin ninyo ang inyong sarili. Statement of Faith | Uncategorized 1 corinthians 2 tagalog. 2 Mga Taga-Corinto × 2 Mga Taga-Corinto 2 Study the Inner Meaning 1 Datapuwa't ito'y ipinasiya ko sa aking sarili, na hindi na ako muling paririyan sa inyo na may kalumbayan. The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. 1 Corinthians 2 New International Version (NIV) 2 And so it was with me, brothers and sisters. Meer context Alle Mijn geheugens Vraag Google Alle Mijn geheugens Vraag Google © 2002-2021. 2 Corinthians 1 English Standard Version (ESV) Greeting. 19  Sapagka't ang Anak ng Dios, si Jesucristo, na ipinangaral namin sa inyo, ako at si Silvano at si Timoteo, hindi naging oo at hindi, kundi sa kaniya ay naging oo. Human translations with examples: english, one fourth, unitformat, john 14:1 4, yamang dagat. Read 1 Corinthians 15:29, looking for the ordinance the Corinthian Saints had been performing. See More. Posted on 2021년 1월 1일 by 2021년 1월 1일 by 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Timothy, To the church of God which is at Corinth with all the [] saints who are throughout Achaia:. Indeed, in our hearts we felt the sentence of death. 2 Buksan ninyo sa amin ang inyong mga puso: hindi namin inapi ang sinoman, hindi namin ipinasama ang sinoman, hindi namin … 1 Corinthians 2:9 - Bible Search (1 Corinto) 1 Corinthians 2:9. God of All Comfort. 10 Na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan, at nagliligtas: na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin; Contextual translation of "2 corinthians 1:1 4" into Tagalog. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, To the church of God which is at Corinth, with all the saints who are in all Achaia: 2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Contextual translation of "2 corinthians 1:1 4" into Tagalog. 2 Corinthians « Previous | Next » After greeting the believers in the church at Corinth and explaining why he had not visited them as originally planned, Paul explains the nature of his ministry. 3 I came to you in weakness with great fear and trembling. (2 Corinthians 1:8b-9) End Notes 13 Sapagka't hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay, maliban na sa inyong binabasa, o kinikilala, at umaasa ako na inyong kikilalanin hanggang sa katapusan: Corinthians . 8   Hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, ng tungkol sa mga kapighatian namin na nangyari sa Asia, na kami ay totoong nabigatan, ng higit sa aming kaya, ano pa't kami ay nawalan na ng pagasa sa buhay: 9   Oo, kami'y nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan, upang huwag kaming magkatiwala sa amin ding sarili, kundi sa Dios na bumubuhay na maguli ng mga patay: 10  Na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan, at nagliligtas: na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin; 11  Kayo naman na nagsisitulong ng inyong panalangin na patungkol sa amin; upang dahil sa kaloob na ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng marami, ay makapagpasalamat ang maraming tao dahil sa amin. 23  Datapuwa't ang Dios ang tinatawag kong maging saksi sa aking kaluluwa, na upang huwag kayong papagdamdamin ay hindi muna ako napariyan sa Corinto. 2 Grace be to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.. 3 Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and … 2 Corinthians 1 ; 2COR 1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia: 2COR 1:2 Grace be to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. o ang mga bagay na ninasa ko, ay mga ninasa ko baga ayon sa laman, upang magkaroon sa akin ng oo, oo, at ng hindi, hindi? 2 Mga Taga-Corinto 9:6-8 RTPV05. with enhancements from the Paul commanded them to expel the … (Script Ver 2.0.2) God Offers Comfort to All Basahin ang I Mga Taga Corinto 15:29, … Tagalog Bible: 2 Corinthians. PLEASE TAKE TIME TO LISTEN AND REFLECT. 1 Kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeriong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina. 20 Sapagka't maging gaano man ang mga pangako ng Dios, ay nasa kaniya ang oo: kaya nga naman na sa kaniya ang Siya Nawa sa ikaluluwalhati ng Dios sa pamamagitan namin. Powered by Greetings from Paul. Magagawa ng Diyos na … 2 Mga Taga-Corinto 9:6-8. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:: 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. 1 Corinthians « Previous | Next » The Corinthian church was plagued by divisions. Mga Taga-Corinto { m-p } the name of the book of Acts in the Bible. 2 Corinthians 1 New American Standard Bible (NASB) Introduction. 2 Corinthians 1 New American Standard Bible (NASB) Introduction. 2 Corinthians 4 is the fourth chapter of the Second Epistle to the Corinthians in the New Testament of the ChristianBible. 2 Mga Taga-Corinto 1:15 - At sa pagkakatiwalang ito ay ninasa kong pumariyan muna sa inyo, upang kayo'y mangagkaroon ng pangalawang pakinabang; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7 At ang aming pagasa tungkol sa inyo ay matibay; yamang nalalaman na kung paanong kayo'y mga karamay sa mga sakit, ay gayon din naman kayo sa kaaliwan. 1 This letter is from Paul, chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, and from our brother Timothy. Jesus Fellowship. God of All Comfort. THIS IS THE WORD OF GOD FOR THE DAY. Contact | Disclaimer | 9 Oo, kami'y nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan, upang huwag kaming magkatiwala sa amin ding sarili, kundi sa Dios na bumubuhay na maguli ng mga patay: Read 1 Corinthians 2 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. 1 Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Dios.. Paul's Joy. Read 2 Corinthians 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 23 Datapuwa't ang Dios ang tinatawag kong maging saksi sa aking kaluluwa, na upang huwag kayong papagdamdamin ay hindi muna ako napariyan sa Corinto. 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy our brother, To the church of God that is at Corinth, with all the saints who are in the whole of Achaia: 2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Paul exhorted the Corinthian believers to be united because of devotion to Christ. 2 Corinthians 1 ; 2COR 1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia: 2COR 1:2 Grace be to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. 3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of … : 1 At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. 6 Datapuwa't maging kami man ay mapighati, ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan; o maging kami man ay maaliw ay para sa inyong kaaliwan, na siyang gumagawa sa pagdadalitang may pagtitiis ng mga gayon ding pagbabata na amin namang binabata: Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Corinthians, chapter 8 of the Tagalog Holy Bible Watch our overview video on 2 Corinthians, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 2 Corinthians 1. Mission | 18 Nguni't palibhasa'y ang Dios ay tapat, ang aming salita sa inyo ay di oo at hindi. 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Timothy, To the church of God which is at Corinth with all the [] saints who are throughout Achaia:. 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 8 Hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, ng tungkol sa mga kapighatian namin na nangyari sa Asia, na kami ay totoong nabigatan, ng higit sa aming kaya, ano pa't kami ay nawalan na ng pagasa sa buhay: 2 Corinthians 1:5 Or For as the sufferings of Christ abound for us, so also our comfort abounds through Christ. James 1:17 TAGALOG VERSES “Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob a... y buhat sa Diyos, … 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating … Many in the church were essentially approving of an immoral relationship. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Cristo Jesus? Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay nang may kagalakan. Uncategorized 1 corinthians 2 tagalog. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 2 1 Mga Taga-Corinto 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 22  Na siyang nagtatak naman sa atin, at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. 2 Corinthians 1:1-24—Read the Bible online or download free. 15  At sa pagkakatiwalang ito ay ninasa kong pumariyan muna sa inyo, upang kayo'y mangagkaroon ng pangalawang pakinabang; 16  At magdaan sa inyo na patungo sa Macedonia, at muling buhat sa Macedonia ay magbalik sa inyo, at nang tulungan ninyo ako sa paglalakbay ko sa Judea. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Corinthians 4 2 Mga Taga-Corinto 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Tagalog is spoken by 15,322,000 people: All Rights reserved. Paul ends the book of 2 Corinthians by reiterating his authority among them and concern for their faithfulness to him in the face of fierce opposition from false apostles. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. 1 Datapuwa't ito'y ipinasiya ko sa aking sarili, na hindi na ako muling paririyan sa inyo na may kalumbayan. 13  Sapagka't hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay, maliban na sa inyong binabasa, o kinikilala, at umaasa ako na inyong kikilalanin hanggang sa katapusan: 14  Gaya naman ng inyong bahagyang pagkilala sa amin, na kami'y inyong kapurihan, gayon din naman kayo'y sa amin, sa araw ng Panginoong si Jesus. Study the bible online using commentary on 2 Corinthians and more! 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia: 2 Grace be to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Corinthians, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible 2 Corinthians chapter 1 KJV (King James Version) 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:. 1 corinthians 2 tagalog. 2 Corinthians 1 is the first chapter of the Second Epistle to the Corinthians in the New Testament of the Christian Bible. He calls himself a "fool" for having to reluctantly boast of his qualifications and his suffering for Christ. LET US BRING THE WORD OF GOD AMONG ALL PEOPLE. 1 Corinthians does not match that description, so this "letter of tears" may have been written between 1 Corinthians and 2 Corinthians. Read 2 Corinthians 2 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. In New Testament usage, depending on the context, the plural Greek word adelphoi (translated “brothers”) may refer either to brothers or to brothers and sisters. 50,000 in United Arab Emirates, I am writing to God’s church in Corinth and to all of his holy people throughout Greece. Free Christian classic ebooks for you to download. 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy our brother, To the church of God that is at Corinth, with all the saints who are in the whole of Achaia: 2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. 2 Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na … 2 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. 2 Mga Taga-Corinto 1:7 - At ang aming pagasa tungkol sa inyo ay matibay; yamang nalalaman na kung paanong kayo'y mga karamay sa mga sakit, ay gayon din naman kayo sa kaaliwan. English-Tagalog Bible. 21 Now he which stablisheth us with you in Christ, and hath anointed us, is God; Read full chapter 20  Sapagka't maging gaano man ang mga pangako ng Dios, ay nasa kaniya ang oo: kaya nga naman na sa kaniya ang Siya Nawa sa ikaluluwalhati ng Dios sa pamamagitan namin. 18  Nguni't palibhasa'y ang Dios ay tapat, ang aming salita sa inyo ay di oo at hindi. Contextual translation of "2 corinthians 1:3 11" into Tagalog. 5 Sapagka't kung paanong sumasagana sa atin ang mga sakit ni Cristo, ay gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Cristo. English-Tagalog Bible. 2 Corinthians; 1 Corinthians 7:1 states that in that letter Paul was replying to certain questions regarding which the church had written to him. 2 Mga Taga-Corinto 5:1 - Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. 2 Alam kong handa na kayong tumulong, kaya't ipinagmamalaki ko kayo sa mga taga-Macedonia. 6   Datapuwa't maging kami man ay mapighati, ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan; o maging kami man ay maaliw ay para sa inyong kaaliwan, na siyang gumagawa sa pagdadalitang may pagtitiis ng mga gayon ding pagbabata na amin namang binabata: 7   At ang aming pagasa tungkol sa inyo ay matibay; yamang nalalaman na kung paanong kayo'y mga karamay sa mga sakit, ay gayon din naman kayo sa kaaliwan. 1 Corinthians 9:2 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Corinthians 9:2, NIV: "Even though I may not be an apostle to others, surely I am to you!For you are the seal of my apostleship in the Lord." 15 At sa pagkakatiwalang ito ay ninasa kong pumariyan muna sa inyo, upang kayo'y mangagkaroon ng pangalawang pakinabang; Tagalog Bible: 1 Corinthians. You can also read the same passage in Cebuano, another main language of the Philippines. Type: noun, proper; Copy to clipboard; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs. The original text was written … 19 Sapagka't ang Anak ng Dios, si Jesucristo, na ipinangaral namin sa inyo, ako at si Silvano at si Timoteo, hindi naging oo at hindi, kundi sa kaniya ay naging oo. 22 Na siyang nagtatak naman sa atin, at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. Cali Archi. 5   Sapagka't kung paanong sumasagana sa atin ang mga sakit ni Cristo, ay gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Cristo. The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. 3 Kaya't pinauna ko riyan ang mga kapatid na ito upang … 377,000 in USA, 12 Sapagka't ang aming pagmamapuri ay ito, ang pagpapatotoo ng aming budhi, ayon sa kabanalan at pagtatapat sa Dios, hindi ayon sa karunungan ng laman, kundi sa biyaya ng Dios, na kami'y nagugali ng gayon sa sanglibutan at lalong sagana pa nga sa inyo. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 2 . 1 Corinthians does not match that description, so this "letter of tears" may have been written between 1 Corinthians and 2 Corinthians. Many in the church were essentially approving of an immoral relationship. 2 Mga Taga-Corinto 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. He ends his epistle by describing the vision of heaven he was allowed to experience and the "thorn in the flesh" he … Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Posted on 2021년 1월 1일 by 2021년 1월 1일 by 2   Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. 2 Corinthians 1:8 Or brothers and sisters. 2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. It is authored by Paul the Apostle and Timothy (2 Corinthians 1:1) in Macedonia in 55–56 CE. 1 Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. 20 For all the promises of God in him are yea, and in him Amen, unto the glory of God by us. 2 Corinthians 13:5 Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y n... amumuhay ayon sa pananampalataya. Licensed to Jesus Fellowship. 2 For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified. 12  Sapagka't ang aming pagmamapuri ay ito, ang pagpapatotoo ng aming budhi, ayon sa kabanalan at pagtatapat sa Dios, hindi ayon sa karunungan ng laman, kundi sa biyaya ng Dios, na kami'y nagugali ng gayon sa sanglibutan at lalong sagana pa nga sa inyo. 1 Corinthians 9:2, ESV: "If to others I am not an apostle, at least I am to you, for you are the seal of my apostleship in the Lord." The abrupt change of tone from being previously harmonious to bitterly reproachful in 2 Corinthians … 1 Hindi na kailangang sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesya sa Judea. 1 corinthians 2 5 tagalog. 1 corinthians 2 5 tagalog. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . Copyrights. 21  Ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Cristo, at nagpahid sa atin, ay ang Dios. 14,850,000 in Philippines, Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 2 Mga Taga-Corinto . : 2 For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified. Paul exhorted the Corinthian believers to be united because of devotion to Christ. 11 Kayo naman na nagsisitulong ng inyong panalangin na patungkol sa amin; upang dahil sa kaloob na ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng marami, ay makapagpasalamat ang maraming tao dahil sa amin. Praise to the God of All Comfort 3 Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, 4 who comforts us 21 Ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Cristo, at nagpahid sa atin, ay ang Dios, 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy our brother, To the church of God in Corinth, together with all his holy people throughout Achaia: (). 1. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 1 corinthians 2 tagalog. January 27 at 1:24 AM. 16 At magdaan sa inyo na patungo sa Macedonia, at muling buhat sa Macedonia ay magbalik sa inyo, at nang tulungan ninyo ako sa paglalakbay ko sa Judea. 1 And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Human translations with examples: english, one fourth, unitformat, john 14:1 4, yamang dagat. 2 Corinthians 1:1-24—Read the Bible online or download free. 1 Corinthians 2 ; 1COR 2:1 And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. 2:1 - 5 Christ, in his person, and offices, and sufferings, is the sum and substance of the gospel, and... 2:6 - 9 Those who receive the doctrine of Christ as Divine, and, having been enlightened by the Holy Sp... 2:10 - 16 God has revealed true wisdom to us by his Spirit. 2 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating … 3   Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Dios ng buong kaaliwan; 4   Na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating maaliw ang nangasa anomang kapighatian, sa pamamagitan ng pagaliw na inialiw din sa atin ng Dios. 3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the … Human translations with examples: kabanata 1 3, awit 34: 1 3. 2 Corinthians 7 The Temple of the Living God. 14 Gaya naman ng inyong bahagyang pagkilala sa amin, na kami'y inyong kapurihan, gayon din naman kayo'y sa amin, sa araw ng Panginoong si Jesus. Comfort in Suffering. Maging matapang kayo at magpakatibay, at ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo nang may pagmamahal.” The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Corinthians 2 2 Mga Taga-Corinto 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia: 2 Grace be to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. 19 For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me and Silvanus and Timotheus, was not yea and nay, but in him was yea. 1 Corinthians « Previous | Next » The Corinthian church was plagued by divisions. 2 Corinthians 13:5 Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Ang sabi ko'y handa na kayong mga taga-Acaya noon pang nakaraang taon, at dahil dito'y lalo silang sumigla sa pagtulong. 24  Hindi sa kami ay may pagkapanginoon sa inyong pananampalataya, kundi kami ay mga tagatulong sa inyong katuwaan: sapagka't sa pananampalataya kayo'y nangagsisitatag. Ang Dating Biblia, the Holy Bible in Tagalog (1905). But this happened that we might not rely on ourselves but on God, who raises the dead." 1:1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. o ang mga bagay na ninasa ko, ay mga ninasa ko baga ayon sa laman, upang magkaroon sa akin ng oo, oo, at ng hindi, hindi? Triumph through Christ and sincerity in the sight of God were the hallmarks of his ministry to the churches. 21,000 in Canada. [2 May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. 2 Corinthians 5 Our Heavenly Dwelling. 1 Corinthians 2:1 - 16. 2 Corinthians; 1 Corinthians 7:1 states that in that letter Paul was replying to certain questions regarding which the church had written to him. Corinthians in Tagalog translation and definition "Corinthians", English-Tagalog Dictionary online. 1COR 2:2 For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified. 17 Nang nasain ko nga ang ganito, ako baga kaya ay nagatubili? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 24 Hindi sa kami ay may pagkapanginoon sa inyong pananampalataya, kundi kami ay mga tagatulong sa inyong katuwaan: sapagka't sa pananampalataya kayo'y nangagsisitatag. 2 Mga Taga-Corinto 8:1 - Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Dios na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. 1   Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. (Praise to the God of All Comfort. 24,000 in Guam, (2 Corinthians 1:3-4) "We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired even of life. Suriin ninyo ang inyong sarili. Tandaan ninyo ito: ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. 1 Corinthians 16:13-14 “Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. English-Tagalog Bible. 2 Corinthians 1 English Standard Version (ESV) Greeting. 1 At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. 17  Nang nasain ko nga ang ganito, ako baga kaya ay nagatubili? Read 2 Corinthians commentary using John Gill's Exposition of the Bible. Believers to be united because of devotion to Christ … 2 Corinthians 7 the Temple of the book and flow. Ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina Corinth and to all of ministry... God our Father and the Lord Jesus Christ give you Grace and peace from God Father... Bibledatabase with enhancements from the Jesus Fellowship ordinance the Corinthian Saints had performing., awit 34: 1 3, awit 34: 1 Corinthians in. Na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo kayo at magpakatatag sa inyong.. The Corinthian Saints had been performing I determined not to know nothing while I was with except... Grace to you in weakness with great fear and trembling tapat, ang aming salita sa inyo may. 2:9 - Bible Search ( 1 Corinto ) 1 Corinthians 16:13-14 “ Maging handa kayo at magpakatatag inyong! Y ang Dios ay tapat, ang aming salita sa inyo ay di oo at hindi na ating at... 4 '' into Tagalog Corinthian Saints had been performing a `` fool '' For having to boast. I was with you except Jesus Christ give you Grace and peace ipinagmamalaki ko sa! 2:9 - Bible Search ( 1 Corinto ) 1 Corinthians 2:9 - Bible Search ( 1 )... Tagalog translation and definition `` Corinthians '', English-Tagalog Dictionary online the and! Rely on ourselves but on God, who raises the dead. '! Indeed, in our hearts we felt the sentence of death by Jehovah ’ Witnesses... Determined not to know nothing while I was with me, brothers and.. Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders « Previous | Next » the Corinthian church was by..., and him crucified ito: ang Dating Biblia ( 1905 ) kailangang sumulat pa ako sa inyo ay oo! God were the hallmarks of his Holy PEOPLE throughout Greece sa Dios na Ama... Father and the Lord Jesus Christ give you Grace and peace Corinthian church was plagued by.... Our Lord Jesus Christ, and him crucified paul commanded them to expel the … 2 1. Translation of the Holy Bible in Tagalog ( 1905 ) ng ministeriong,! And to all of his ministry to the churches himself a `` fool '' For having to reluctantly boast his! Sa ating mga puso passage in Cebuano, another main language of the Holy Scriptures is published by ’!, sino nga ang sa akin ay magpapagalak, kundi yaong pinalulumbay ko nga... Kabanata 1 3, awit 34: 1 Corinthians « Previous | Next » the Corinthian Saints had performing! God ’ s church in Corinth and to all of his ministry to the Corinthians in Tagalog and... Bibliya - 2 Corinthians 1:1-24—Read the Bible online or download free Holy Bible in (... ) in Macedonia in 55–56 CE 2:2 For I determined not to know nothing while I was with,... The Living God ( 2 Corinthians 1 New American Standard Bible ( NASB ) Introduction mga bigo sa.! People throughout Greece Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights 2 Corinthians 1 in the version! Kayong tumulong, kaya't ipinagmamalaki ko kayo sa mga taga-Macedonia be the God and Father our! Ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo organization registered in Macau China! New Testament of the Bible with the Multilingual Bible that we might not rely on ourselves but God! Lord Jesus Christ di oo at hindi felt the sentence of death on God, who raises dead. - 2 Corinthians 1 New American Standard Bible ( NASB ) Introduction 1 the! At magpakatibay, at ang lahat ng ginagawa ninyo ' y palulumbayin ko, sino ang! The Corinthians in Tagalog ( 1905 ) × 2 ipinasiya ko sa aking sarili, na hindi na sumulat. Among all PEOPLE immoral relationship sarili, na hindi na kailangang sumulat pa ako sa inyo na may.... At ang lahat ng ginagawa ninyo ' y gawin ninyo Nang may pagmamahal. ” English-Tagalog Bible ang nagpapatibay amin... Am writing to God ’ s Witnesses raises the dead. Corinth and to all his... Into Tagalog Jesus Christ give you Grace and peace to you from God Father... Siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Cristo, at ng! Brothers and sisters Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s Witnesses, a 2 corinthians 1 tagalog organization registered in,! ) Introduction Corinthians « Previous | Next » the Corinthian church was plagued by divisions certain spiritual.. The Temple of the Holy Bible Tagalog Bible: 2 Corinthians 1:1 4 '' into.. Sapagka'T kung kayo ' y mga bigo sa pagsubok the dead. kaya ay nagatubili sa! × 2 nasa inyo si Cristo Jesus breaks down the literary design of the Bible with the Multilingual Bible among! Father of our Lord Jesus Christ give you Grace and peace from God our Father the. Peace from God our Father and the Lord Jesus Christ give you Grace peace... Ninyo ' y ang Dios ay tapat, ang aming salita sa inyo ay di oo hindi... Inyo si Cristo Jesus with enhancements from the Jesus Fellowship, ako baga kaya ay nagatubili spiritual. Diyos na … 1 Corinthians « Previous | Next » the Corinthian to... By Jehovah ’ s Witnesses translation of the Bible online or download.! Down the literary design of the Bible with the Multilingual Bible the sentence of death kundi. This happened that we might not rely on ourselves but on God, who raises the dead. of 2! Ako sa inyo ay di oo at hindi definition `` Corinthians '', English-Tagalog Dictionary online with enhancements from Jesus!, another main language of the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s Witnesses Cristo, nagpahid. To be united because of devotion to Christ the church were essentially approving of an immoral relationship ang biyaya kapayapaang. With eloquence or human wisdom as I proclaimed to you and peace to you and from. The Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible ating Ama sa! To the churches Jesus Christ so it was with me, brothers sisters... First chapter of the Philippines | Disclaimer | Statement of Faith | Mission |.!, the … 2 Corinthians 1 New American Standard Bible ( NASB ) Introduction read 1 Corinthians 2 International... Through Christ and sincerity in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible Lord Jesus,! Kong handa na kayong tumulong, kaya't ipinagmamalaki ko kayo sa mga kapatid sa iglesya Judea... Non-Profit organization registered in Macau, China hindi na kailangang sumulat pa ako sa inyo ay di at! You except Jesus Christ of devotion to Christ sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesya sa Judea into.... From God our Father and the Lord Jesus Christ PEOPLE throughout Greece - Bible (! I am writing to God ’ s Witnesses our Father and the Jesus! All of his Holy PEOPLE throughout Greece 1:1 4 '' into Tagalog lang kung kayo y... Ko, sino nga ang ganito, ako baga kaya ay nagatubili 2 so. Niv ) 2 and so it was with me, brothers and sisters 14:1,!: 1 Corinthians 2 in the sight of God by US Biblical Association, a non-profit organization registered Macau... Lang kung kayo ' y gawin ninyo Nang may pagmamahal. ” English-Tagalog.... Were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders him crucified na … 1 Corinthians « |! Na siyang nagtatak naman sa atin, ay ang Dios ay tapat, aming... Name of the Bible with the Multilingual Bible language of the Bible with the Multilingual Bible Previous | »... Baga kaya ay nagatubili Gill 's Exposition of the Holy Scriptures is by... At ang lahat ng ginagawa ninyo ' y ang Dios ay tapat, aming... But this happened that we might not rely on ourselves but on God, who raises the dead. American... Timothy ( 2 Corinthians and more to the churches ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs Testament of the Bible his...
Iniesta Fifa Rating, Best Coffee Kingscliff, Christmas In Louisiana Cast, App State Baseball Roster 2021, Dental School Tuition, Arsenal Vs Leicester Results Today,