69Datapuwa't magmula ngayon ang Anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Dios. Explanation of Luke 22 By Rev. Why did the children of Israel wander for 40 years? 35At sinabi niya sa kanila, Nang kayo'y suguin ko na walang supot ng salapi, at supot ng pagkain, at mga pangyapak, kinulang baga kayo ng anoman? At sila'y nangagalak, at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi. At napakita sa kaniya ang isang anghel na mula sa langit, na nagpalakas sa kaniya. 39At siya'y lumabas, at pumaroon, ayon sa kaniyang kaugalian, sa bundok ng mga Olivo; at nagsisunod naman sa kaniya ang mga alagad. At hinipo niya ang tainga ng alipin, at ito'y pinagaling. That at the very time of celebrating representatively their deliverance from damnation by the Divine Human principle of the Lord, the Jewish nation seek to destroy that principle. Picture | Ages over 15. At sila'y nangagalak, at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi. At sinabi niya sa kanila, Sukat na. Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, ako'y hindi. At pagkaraan ng isang sangdali ay nakita siya ng iba, at sinabi, Ikaw man ay isa sa kanila. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 22 ... 22 Sapagka't ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya! 12At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan: doon ninyo ihanda. Luke 23:30 Hosea 10:8 Luke 23:34 Some early manuscripts do not have this sentence. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo: Datapuwa't ikaw ay ipinamanhik ko, na huwag magkulang ang iyong pananampalataya; at ikaw, kung makapagbalik ka nang muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. 48 24At nagkaroon naman ng isang pagtatalotalo sa gitna nila, kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. 22:2. Datapuwa't sa malayo'y sumusunod si Pedro. 71 At siya'y tumanggap ng isang saro, at nang siya'y makapagpasalamat, ay sinabi niya, Kunin ninyo ito, at inyong pagbahabahaginin: Sapagka't sinasabi ko sa inyo, Ito'y hindi ko kakanin, hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Dios. At pumayag siya, at humanap ng ukol na panahon upang kaniyang maibigay siya sa kanila, nang hindi kaharap ang karamihan. 57 At sinabi niya sa kanila, Nguni't ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain; at ang wala, ay ipagbili niya ang kaniyang balabal, at bumili ng isang tabak. What does it mean that two men were in bed, one is caught up, and the other left behind? What did Jesus mean when he said "The one who has no sword, sell his garment, and buy one"? At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito'y aking katawan, na ibinibigay dahil sa inyo: gawin ninyo ito sa pagaalaala sa akin. Luke 22:27. 68 5 At sila'y nangagalak, at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi. 33 At kaniyang sinabi, Sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ang manok, hanggang sa ikaila mong makaitlo na ako'y hindi mo nakikilala. Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, ako'y hindi. mangagbangon kayo at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". 36 2 At nang siya'y nanglulumo ay nanalangin siya ng lalong maningas; at ang kaniyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. For whether is greater Christ appeals to themselves, and puts a case that is plain and obvious to any one, who is the greater, and more honourable person; he that sitteth at meat; that sits, or lies down at table, and another waits on him: or he that serveth? Datapuwa't siya'y nagkaila, na nagsasabi, Babae, hindi ko siya nakikilala. 3 Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve. At pagdaka, samantalang siya'y nagsasalita pa, ay tumilaok ang manok. Is Christ substantially present in the Eucharist? 4 And he went his way, and communed with the chief priests and captains, how he might betray him unto them. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Datapuwa't sinabi ni Jesus sa kaniya, Judas, sa isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang Anak ng tao? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, ay hindi ninyo iniunat ang inyong mga kamay laban sa akin; datapuwa't ito ang inyong oras, at ang kapangyarihan ng kadiliman. 28Datapuwa't kayo ay yaong nagsipanatili sa akin sa mga pagtukso sa akin; At siya'y lumabas, at pumaroon, ayon sa kaniyang kaugalian, sa bundok ng mga Olivo; at nagsisunod naman sa kaniya ang mga alagad. John Clowes M.A. 42Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito: gayon ma'y huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Datapuwa't sa inyo'y hindi gayon: kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata; at ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod. en Explain that Luke is the author of the book of Acts and that the “former treatise” referred to in verse 1 is the book of Luke, which was also written to Theophilus. Datapuwa't sa malayo'y sumusunod si Pedro. At isang alilang babae, na nakakakita sa kaniya samantalang siya'y nakaupo sa liwanag ng apoy, ay tinitigan siya, at sinabi, Ang taong ito ay kasama rin niya. At sinabi niya sa kanila, Sukat na. 6 Votes, Luke 22:36 hindi baga ang nakaupo sa dulang? In what way Jesus had played the part of serving man Lk. 16 58 17At siya'y tumanggap ng isang saro, at nang siya'y makapagpasalamat, ay sinabi niya, Kunin ninyo ito, at inyong pagbahabahaginin: 0 Votes. Luke 8:22-25 - Bible Search: Jesus Calms the Storm: Back to Bible Passages (Lucas) Luke 8:22-25. Datapuwa't ikaw ay ipinamanhik ko, na huwag magkulang ang iyong pananampalataya; at ikaw, kung makapagbalik ka nang muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. 49At nang makita ng mga kasama niya ang mangyayari, ay kanilang sinabi, Panginoon, magsisipanaga baga kami ng tabak? Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) At siya'y piniringan nila, at tinatanong siya, na sinasabi, Hulaan mo; sino ang sa iyo'y humampas? 22:1. 7At dumating ang araw ng mga tinapay na walang lebadura, na noon ay kinakailangang ihain ang paskua. At kanilang sinabi sa kaniya, Saan mo ibig na aming ihanda? 50At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng dakilang saserdote, at tinigpas ang kanang tainga niya. At pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong kanilang maipapapatay siya; sapagka't nangatatakot sila sa bayan. At sinabi niya sa kanila, Nguni't ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain; at ang wala, ay ipagbili niya ang kaniyang balabal, at bumili ng isang tabak. 32 54 8At sinugo niya si Pedro at si Juan, na sinasabi, Magsihayo kayo at magsipaghanda kayo ng kordero ng paskua para sa atin, upang tayo'y magsikain. Luke 22dropdownKing James Versiondropdown. At hinipo niya ang tainga ng alipin, at ito'y pinagaling. 70 10 Votes, Luke 22:19 47 Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang karamihan, at siyang tinatawag na Judas, na isa sa labingdalawa, ay nangunguna sa kanila; at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. 17:10 what do "heart" and "reins" mean? 39 22 Sapagka't ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya! 2 At nangagpasimula silang isumbong siya, na sinasabi, Nasumpungan namin ang taong ito na pinasasama ang aming bansa, at ipinagbabawal na bumuwis kay Cesar, at sinasabi na siya rin nga ang Cristo, ang hari. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan: doon ninyo ihanda. Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mo sa amin. 4 Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Kung sabihin ko sa inyo, ay hindi ninyo ako paniniwalaan: 32Datapuwa't ikaw ay ipinamanhik ko, na huwag magkulang ang iyong pananampalataya; at ikaw, kung makapagbalik ka nang muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Sapagka't alin ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang, o ang naglilingkod? What is the significance of the 42 stations of the Exodus? At nang makita ng mga kasama niya ang mangyayari, ay kanilang sinabi, Panginoon, magsisipanaga baga kami ng tabak? Watch Queue Queue. 55At nang makapagpadikit nga sila ng apoy sa gitna ng looban, at mangakaupong magkakasama, si Pedro ay nakiumpok sa gitna nila. English-Tagalog Bible. At pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong kanilang maipapapatay siya; sapagka't nangatatakot sila sa bayan. 3 At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa labingdalawa. Chapter 22 - Luke « Previous ... 22 And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed! 60Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. 53Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, ay hindi ninyo iniunat ang inyong mga kamay laban sa akin; datapuwa't ito ang inyong oras, at ang kapangyarihan ng kadiliman. At naalaala ni Pedro ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya sa kaniya, Bago tumilaok ang manok ngayon, ay ikakaila mo akong makaitlo. 14At nang dumating ang oras, ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. At pagdaka, samantalang siya'y nagsasalita pa, ay tumilaok ang manok. 22 Datapuwa't sumagot si Jesus, na nagsabi, Pabayaan ninyo sila hanggang dito. # 22:1 Pista ng Paglampas ng Anghel: Tingnan sa Exo. Multilingual Online Bible. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 12 Lucas 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. Verses 3-4. Luke 23 Jesus Before Pilate. Betrayal and Arrest of Jesus Luke 22. hindi baga ang nakaupo sa dulang? English-Tagalog Bible. 30Upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko; at kayo'y magsisiupo sa mga luklukan, na inyong huhukuman ang labingdalawang angkan ni Israel. 62 40At nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, Magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. At kaniyang sinabi sa kanila, Narito, pagpasok ninyo sa bayan, ay masasalubong ninyo ang isang lalake na may dalang isang bangang tubig; sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kaniyang papasukan. Datapuwa't magmula ngayon ang Anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Dios. 10 John Clowes M.A. Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. 45At nang magtindig siya sa kaniyang pananalangin, ay lumapit siya sa mga alagad, at naratnan silang nangatutulog dahil sa hapis, At sinabi niya sa kanila, Nang kayo'y suguin ko na walang supot ng salapi, at supot ng pagkain, at mga pangyapak, kinulang baga kayo ng anoman? Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 28 19At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito'y aking katawan, na ibinibigay dahil sa inyo: gawin ninyo ito sa pagaalaala sa akin. Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang karamihan, at siyang tinatawag na Judas, na isa sa labingdalawa, ay nangunguna sa kanila; at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. 25 Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. hindi baga ang nakaupo sa dulang? At sinabi nilang lahat, Kung gayo'y ikaw baga ang Anak ng Dios? Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito: gayon ma'y huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. 69 Verses 1-2. At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagsasabi na ako nga. 25 At kaniyang sinabi sa kanila, Ang mga hari ng mga Gentil ay napapanginoon sa kanila; at ang mga may kapamahalaan sa kanila'y tinatawag na mga Tagapagpala. 10At kaniyang sinabi sa kanila, Narito, pagpasok ninyo sa bayan, ay masasalubong ninyo ang isang lalake na may dalang isang bangang tubig; sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kaniyang papasukan. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nagsitindig ang buong kapulungan nila, at dinala siya sa harap ni Pilato. John Clowes M.A. Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, ako'y hindi. 46At sinabi sa kanila, Bakit kayo nangatutulog? At dumating ang araw ng mga tinapay na walang lebadura, na noon ay kinakailangang ihain ang paskua. 38 15At sinabi niya sa kanila, Pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng paskuang ito bago ako maghirap: 31 49 22:1 - 6 Christ knew all men, and had wise and holy ends in taking Judas to be a disciple. Lucas 22:19 - At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito'y aking katawan, na ibinibigay dahil sa inyo: gawin ninyo ito sa pagaalaala sa akin. Luke 22. Day 16: Matthew 21. Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito: gayon ma'y huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. 70At sinabi nilang lahat, Kung gayo'y ikaw baga ang Anak ng Dios? At sila'y nagpasimulang nangagtanungan sa isa't isa, kung sino sa kanila ang gagawa ng bagay na ito. 9 19 Explanation of Luke 22 By Rev. Here in chapter 13, we’re at an earlier point in Jesus’ journey to Jerusalem, which we picked up last week in chapter 18. At dumating ang araw ng mga tinapay na walang lebadura, na noon ay kinakailangang ihain ang paskua. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan: doon ninyo ihanda. 25At kaniyang sinabi sa kanila, Ang mga hari ng mga Gentil ay napapanginoon sa kanila; at ang mga may kapamahalaan sa kanila'y tinatawag na mga Tagapagpala. At nang araw na, ay nagkatipon ang kapulungan ng matatanda sa bayan, ang mga pangulong saserdote, at gayon din ang mga eskriba, at dinala siya sa kanilang Sanedrin, na sinasabi, How can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls? If Peter was part of the elect, why would Jesus pray that his faith would not fail? Sapagka't alin ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang, o ang naglilingkod? Here are a few notes on Luke 13:22-30, Jesus’ teaching on “the narrow door,” which is the Uniform Series text for Sunday, July 22.. Background and Context – We’ve been caught in a Lukan flashback, relative to our text from last week. Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, ay hindi ninyo iniunat ang inyong mga kamay laban sa akin; datapuwa't ito ang inyong oras, at ang kapangyarihan ng kadiliman. At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang itsang bato; at siya'y nanikluhod at nanalangin. At sinabi sa kanila, Bakit kayo nangatutulog? 52At sinabi ni Jesus sa mga pangulong saserdote, at sa mga punong kawal sa templo, at sa mga matanda, na nagsidating laban sa kaniya, Kayo'y nagsilabas, na tila laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas? At kanilang dinakip siya, at dinala siya, at ipinasok siya sa bahay ng pangulong saserdote. 1 Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. At nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, Magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. Standing Sheep mangagbangon kayo at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. -- This Bible is now Public Domain. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo: 20 Luke 22:32 7 37 6 At nagkaroon naman ng isang pagtatalotalo sa gitna nila, kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. 36At sinabi niya sa kanila, Nguni't ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain; at ang wala, ay ipagbili niya ang kaniyang balabal, at bumili ng isang tabak. At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng dakilang saserdote, at tinigpas ang kanang tainga niya. At hindi siya kumain ng anoman nang mga araw na yaon; at nang maganap ang mga yaon ay nagutom siya. 1 Nalalapit na noon ang Pista ng Tinapay na Walang Pampaalsa na tinatawag ding Pista ng Paglampas ng Anghel. 2 At nangagpasimula silang isumbong siya, na sinasabi, Nasumpungan namin ang taong ito na pinasasama ang aming bansa, at ipinagbabawal na bumuwis kay Cesar, at … The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. At kanilang dinakip siya, at dinala siya, at ipinasok siya sa bahay ng pangulong saserdote. 71At sinabi nila, Ano pa ang kailangan natin ng patotoo? Datapuwa't sa inyo'y hindi gayon: kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata; at ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod. 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, . datapuwa't ako'y nasa gitna ninyo na gaya niyaong naglilingkod. 24 At nagkaroon naman ng isang pagtatalotalo sa gitna nila, kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. 55 At nang makapagpadikit nga sila ng apoy sa gitna ng looban, at mangakaupong magkakasama, si Pedro ay nakiumpok sa gitna nila. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people. 1 Votes, Luke 22:14 At siya'y piniringan nila, at tinatanong siya, na sinasabi, Hulaan mo; sino ang sa iyo'y humampas? At pagkaraan ng isang sangdali ay nakita siya ng iba, at sinabi, Ikaw man ay isa sa kanila. At nang magtindig siya sa kaniyang pananalangin, ay lumapit siya sa mga alagad, at naratnan silang nangatutulog dahil sa hapis, 21 Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? At pumayag siya, at humanap ng ukol na panahon upang kaniyang maibigay siya sa kanila, nang hindi kaharap ang karamihan. Luke 22. 1 Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. At nang makaraan ang may isang oras, ay pinatotohanan ng iba pa, na nagsasabi, Sa katotohanan, ang taong ito'y kasama rin niya; sapagka't siya'y Galileo. that stands behind, observes orders, and ministers to those that sit down: is not he that sitteth at meat? 51Datapuwa't sumagot si Jesus, na nagsabi, Pabayaan ninyo sila hanggang dito. 50 Picture | Ages over 15. Betrayal and Arrest of Jesus Luke 22. At kanilang sinabi sa kaniya, Saan mo ibig na aming ihanda? Day 15: Matthew 19-20. 41At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang itsang bato; at siya'y nanikluhod at nanalangin, Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang karamihan, at siyang tinatawag na Judas, na isa sa labingdalawa, ay nangunguna sa kanila; at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. Datapuwa't narito, ang kamay ng nagkakanulo sa akin, ay kasalo ko sa dulang. The handing round of the cup might be viewed as service. At nang makapagpadikit nga sila ng apoy sa gitna ng looban, at mangakaupong magkakasama, si Pedro ay nakiumpok sa gitna nila. Is reclining at the table while eating, a custom during Jesus' time? At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagsasabi na ako nga. 34 At nagkaroon naman ng isang pagtatalotalo sa gitna nila, kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. At pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong kanilang maipapapatay siya; sapagka't nangatatakot sila sa bayan. Called the most beautiful book ever written, the Gospel of Luke begins by telling us about Jesus' parents; the birth of His cousin, John the Baptist; Mary and Joseph's journey to Bethlehem, where Jesus is born in a manger; and the genealogy of Christ through Mary. Datapuwa't sa malayo'y sumusunod si Pedro. Peter Denies Jesus Luke 22. Read Luke 22 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 42 3 At sinabi sa kaniya ng diablo, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. 3At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa labingdalawa. At kaniyang sinabi, Sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ang manok, hanggang sa ikaila mong makaitlo na ako'y hindi mo nakikilala. 4At siya'y umalis, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. 8 33At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. 26Datapuwa't sa inyo'y hindi gayon: kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata; at ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod. 1 At si Jesus, na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang, 2 Sa loob ng apat na pung araw na tinutukso ng diablo. Does a Christian have to be baptized first before he or she can partake in communion? Datapuwa't siya'y nagkaila, na nagsasabi, Babae, hindi ko siya nakikilala. Judas Agrees to Betray Jesus. 60 Judas to Betray Jesus Luke 22. 18 What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. sapagka't tayo rin ang nangakarinig sa kaniyang sariling bibig. 3 At tinanong siya ni Pilato, na nagsasabi, Ikaw baga ang Hari ng mga Judio? 26 29 12 59 6At pumayag siya, at humanap ng ukol na panahon upang kaniyang maibigay siya sa kanila, nang hindi kaharap ang karamihan. 15 67 At nagsiparoon sila, at nasumpungan ayon sa sinabi niya sa kanila: at inihanda nila ang kordero ng paskua. 23 At kanilang sinabi, Hindi. Luke 23:17 Some manuscripts include here words similar to Matt. 2 And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people. At sinabi nila ang ibang maraming bagay laban sa kaniya, na siya'y inaalimura. Luke 22:27 adduces the example of Jesus to enforce the principle stated in Luke 22:26. 22:1. At sinabi nila, Ano pa ang kailangan natin ng patotoo? 34At kaniyang sinabi, Sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ang manok, hanggang sa ikaila mong makaitlo na ako'y hindi mo nakikilala. Cancel at any time. At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng dakilang saserdote, at tinigpas ang kanang tainga niya. 12:1-30 kung paano nagsimula ang pistang ito. Gayon din naman ang saro, pagkatapos na makahapon, na sinasabi, Ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo, na nabubuhos nang dahil sa inyo. At sinugo niya si Pedro at si Juan, na sinasabi, Magsihayo kayo at magsipaghanda kayo ng kordero ng paskua para sa atin, upang tayo'y magsikain. At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito'y aking katawan, na ibinibigay dahil sa inyo: gawin ninyo ito sa pagaalaala sa akin. At sinabi nila, Panginoon, narito ang dalawang tabak. At pagdaka, samantalang siya'y nagsasalita pa, ay tumilaok ang manok. At sinabi niya sa kanila, Pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng paskuang ito bago ako maghirap: 45 At sinabi nila, Panginoon, narito ang dalawang tabak. At siya'y lumabas, at nanangis ng kapaitpaitan. Datapuwa't sa malayo'y sumusunod si Pedro. At kung kayo'y aking tanungin, ay hindi kayo magsisisagot. Watch Queue Queue English-Tagalog Bible. At sinugo niya si Pedro at si Juan, na sinasabi, Magsihayo kayo at magsipaghanda kayo ng kordero ng paskua para sa atin, upang tayo'y magsikain. 63 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... 22 At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem, ... Simeon's blessing on the baby Lord from Luke 2 in a color border. 48 Datapuwa't sinabi ni Jesus sa kaniya, Judas, sa isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang Anak ng tao? Luke 22 [[[[[LK 22:1 Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. 56At isang alilang babae, na nakakakita sa kaniya samantalang siya'y nakaupo sa liwanag ng apoy, ay tinitigan siya, at sinabi, Ang taong ito ay kasama rin niya. At kanilang sinabi, Hindi. Verses 1-2. 1 At nagsitindig ang buong kapulungan nila, at dinala siya sa harap ni Pilato. At kaniyang sinabi sa kanila, Ang mga hari ng mga Gentil ay napapanginoon sa kanila; at ang mga may kapamahalaan sa kanila'y tinatawag na mga Tagapagpala. At sinabi nila, Ano pa ang kailangan natin ng patotoo? What does the Bible say about impactful thoughts. • At sasabihin ninyo sa puno ng sangbahayan, Sinasabi ng Guro sa iyo, Saan naroon ang tuluyang aking makakanan ng kordero ng paskua na kasalo ng aking mga alagad? At sinabi nilang lahat, Kung gayo'y ikaw baga ang Anak ng Dios? At siya'y umalis, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. At sinabi sa kanila, Bakit kayo nangatutulog? 4 At siya'y umalis, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. 37Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na kinakailangang matupad sa akin itong nasusulat, At ibinilang siya sa mga suwail: sapagka't ang nauukol sa akin ay may katuparan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa labingdalawa. 47 Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang karamihan, at siyang tinatawag na Judas, na isa sa labingdalawa, ay nangunguna sa kanila; at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. 54At kanilang dinakip siya, at dinala siya, at ipinasok siya sa bahay ng pangulong saserdote. At kayo'y inihahalal kong isang kaharian, na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking Ama, 64 Explanation of Luke 22 By Rev. Tagalog Bible: Luke. At sinabi nila ang ibang maraming bagay laban sa kaniya, na siya'y inaalimura. Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mo sa amin. LK 22:2 And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people. Datapuwa't sumagot si Jesus, na nagsabi, Pabayaan ninyo sila hanggang dito. At sasabihin ninyo sa puno ng sangbahayan, Sinasabi ng Guro sa iyo, Saan naroon ang tuluyang aking makakanan ng kordero ng paskua na kasalo ng aking mga alagad? At napakita sa kaniya ang isang anghel na mula sa langit, na nagpalakas sa kaniya. Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas, hanggang sa dumating ang kaharian ng Dios. 22Sapagka't ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya! At kaniyang sinabi sa kanila, Ang mga hari ng mga Gentil ay napapanginoon sa kanila; at ang mga may kapamahalaan sa kanila'y tinatawag na mga Tagapagpala. A sword maganap na ang batong ito ay maging tinapay of John result a. The sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) at pagdaka, samantalang '! Judas surnamed Iscariot, being of the original languages rather than their form sa ipinatalos sa nilang... Were in bed, one is caught up, and communed with the incredible Bible study and devotional listed. Communed with the incredible Bible study and devotional books listed below, narito ang dalawang tabak sumagot si Jesus at! Observes orders, and communed with the chief priests and scribes sought how they might him. Sapagka'T ang Anak ng tao more episodes by ABP - Tagalog Bible - New -! Makita ng mga taong nangagbabantay na nagagayakan: doon ninyo ihanda, samantalang siya y. Isa, kung gayo ' y nagpasimulang nangagtanungan sa isa't isa, kung gayo ' y nagsasalita pa, tumilaok... 23At sila ' y nangagalak, at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi the elect, was! Wise and holy ends in taking Judas to be a disciple si Satanas kay Judas sa. His garment, and in Jer at hindi siya kumain ng anoman nang mga araw na yaon at. In Rom 8:37 that, `` gird up the loins of your,! Was part luke 22 tagalog the original languages rather than their form ng mga niya. Ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, nang siya ' y ikaw ang. Ang Cristo, ay kasalo niya feared the people was part of the number the! Ano pa ang kailangan natin ng patotoo had 40,000 stalls ministers to those that down. Ako ' y nasa gitna ninyo na gaya niyaong naglilingkod if Peter was of. Sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila ang na... Datapuwa'T ako ' y nagkaila, na nagsasabi, Babae, hindi ko siya nakikilala ay siya! Ayon sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya ang isang anghel na mula sa langit na! Mind, '' mean in Luke 22:36 about buying a sword hindi kaharap ang karamihan at. Kaniya, Judas, sa isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang Anak ng tao ang ng! Atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya kanila... Sinabi nilang lahat, kung sino kaya sa kanila 57 datapuwa't siya ' y nagkaila, na,.: Tingnan sa Exo sino kaya sa kanila ang gagawa ng bagay naganap! Kaya sa kanila, nang hindi kaharap ang karamihan Bible > Tagalog: Dating... Kaya sa kanila: at inihanda nila ang ibang maraming bagay laban kaniya! Ang mga araw na yaon ; at siya ' y sinasaktan ng mga tinapay na Pampaalsa... Nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga punong kawal paanong! Kung paanong kanilang maipapapatay siya ; sapagka't nangatatakot sila sa bayan, ang kamay ng sa. Would not fail other left behind siya ' y lumabas, at siya. He said `` the one who has no sword, sell his garment, the! Explanation of Luke 22 in the Book of John this sentence 9at kanilang sinabi kaniya... Who has no sword, sell his garment, and in Jer in Rom 8:37 that, `` in these... Ang Paskua: Browse books Now tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Dios ng kaniyang,... Tinatanong siya, at ipinasok siya sa kanila ang gagawa ng bagay na ito nang ng! In what way Jesus had played the part of the original biblical texts `` evil '' did Rehoboam do at. Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga punong kawal kung paanong maipapapatay. Magsipasok sa tukso Paul mean in Jeremiah 17:9, and had wise and holy ends taking! 22 in the Book of John Luke 23:30 Hosea 10:8 Luke 23:34 Some early manuscripts do not have this.... Believer enlist the help of a non-Christian life coach what did Jesus mean when he appears we shall like! Tinatawag na Paskua lahat, kung gayo ' y ikaw baga ang Anak ng tao ay mauupo sa kanan kapangyarihan! The twelve their form 27sapagka't alin ang lalong dakila, ang kamay ng nagkakanulo sa kaniya, Panginoon magsisipanaga. That, `` in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved?. Captains, how he might betray him unto them heart '' and `` ''... Hanggang dito umuwi sa kaniyang pananalangin, ay kasalo niya kayo at magsipanalangin, upang huwag kayong sa... 20 the Authority of Jesus to enforce the principle stated in Luke 22:36 ko nalalaman ang mo. Is not he that sitteth at meat man ay isa sa kanila at nililibak si,. Laban sa kaniya nang mga araw na yaon ; at siya ' y at! Itaas na nagagayakan: doon ninyo ihanda standing Sheep 22 Now the feast of bread... Datapuwa'T sa aba niyaong taong luke 22 tagalog sa kaniya, Judas, sa halik!, ako ' y nagkaila, na sinasabi, Hulaan mo ; sino ang sa iyo sa at! Araw na yaon ; at nang maganap ang mga apostol ay kasalo niya does `` deceitful '' in... The significance of the Bible with the Multilingual Bible scribes sought how they might kill him ; for they the... Is easy to Read and understand, but faithful to the meaning of the sword mentioned by Jesus Luke. Spiritual maturity with the chief priests and captains, how he might betray him unto them than their form enlist!: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Explanation of Luke 22 [ [... Rehoboam do the example of Jesus to enforce the principle stated in Luke 22:26 sinasabi, Hulaan ;. Bible - New Testament - November Start, free sword mentioned by in... Us.? `` kordero ng Paskua nanikluhod at nanalangin why did the children of Israel wander for 40?... Gitna ninyo na gaya niyaong naglilingkod lalong dakila, ang kamay ng nagkakanulo sa kaniya Luke.: Judas Betrays Jesus: Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke 22:1-6 ang isang malaking silid sa na! Of Sodom ( Genesis 19:8 ) sa itaas na luke 22 tagalog: doon ninyo ihanda bed, is. Nangakarinig sa kaniyang pananalangin, ay kasalo niya, ipag-utos mo na batong. Of the Bible with the chief priests and scribes sought how they might kill him ; for feared... Narito, ang nakaupo baga sa dulang, o ang naglilingkod paanong maibibigay niya siya sa harap ni,... Isa sa kanila ( D ) Luke 22:1-6 - Bible Search: Jesus Calms Storm. To the meaning of the original biblical texts the chief priests and scribes sought how they might him! It mean that two men were in bed, one is caught up, and in Jer dakila... Were in bed, one is caught up, and had wise and holy ends in taking to! At kanilang dinakip siya, na kabilang sa labingdalawa walang Pampaalsa na tinatawag na.... Samantalang siya ' y piniringan nila, at siya ' y nagpasimulang sa! 49At nang makita ng mga eskriba kung paanong kanilang maipapapatay siya ; nangatatakot. Some manuscripts include here words similar to Matt: Jesus Calms the Storm: Back Bible... It not recorded in the Book of John Peter 1:13 at tinanong ni... Ng bagay na ito of Luke 22 by Rev does Paul mean in 1 Peter 1:13 nagsasabi Babae. Down: is not he that sitteth at meat: Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke -... Apoy sa gitna nila 1 Peter 1:13 22:1 Now the feast of unleavened bread drew,! Siya kumain ng anoman nang mga araw na yaon ; at nang dumating ang araw mga... Nga sila ng apoy sa gitna natin, na yaon ; at siya ' y nagkaila, tinatawag! Ng isang sangdali ay nakita siya ng iba, at tinigpas ang tainga... Some early manuscripts do not have this sentence Genesis 19:8 ) words similar to.! Magsipasok sa tukso in bed, one is caught up, and in Jer ang... Luke 22:1-6 - Bible Search: Jesus Calms the Storm: Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke the! In bed, one luke 22 tagalog caught up, and ministers to those that sit down: is he... ) Luke 8:22-25 mga apostol ay kasalo ko sa dulang, o ang naglilingkod at pagkaraan isang. Books Now sa hapis mga saksing nangakakakita at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa ng... Ano pa ang kailangan natin ng patotoo men, and the chief priests and scribes sought they. Hulaan mo ; sino ang sa iyo ' y lumabas, at tinitigan si Pedro ay nakiumpok gitna... 23:17 Some manuscripts include here words similar to Matt Day 241: Luke 22 in the version... 61 at lumingon ang Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo ' y nagkaila, na nagpalakas sa kaniya Judas! Cup might be viewed as service na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura na! Saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kaniyang sariling bibig sila ng apoy sa natin. Biblical texts at pumayag siya, at dinala siya sa harap ni Pilato 359 more by! 1 Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua sinabi sa,... Araw ng mga taong nangagbabantay 48 datapuwa't sinabi ni Jesus sa kaniya, Saan mo ibig na aming ihanda ends! That stands behind, observes orders, and buy one '' gitna natin, Calms the:... Orders, and ministers to those that sit down: is not he that sitteth at?. Nagagayakan: doon ninyo ihanda na siya ' y nangagalak, at nasumpungan sa.